Các chuyên gia thương mại và CNTT trong lĩnh vực an ninh toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro, sự liên tục trong kinh doanh hoặc cơ sở hạ tầng CNTT

  • Các nhà điều hành, phó chủ tịch và giám đốc CNTT/ an ninh mạng
  • Các nhà điều hành quản lý, kiểm soát rủi ro, tuân thủ và bảo mật
  • BCM và các nhà quản lý chương trình liên tục khả năng ứng phó
  • Các nhà quản lý về rủi ro và tuân thủ pháp luật
  • Các nhà quản lý doanh nghiệp và rủi ro hoạt động