Khái Quát về Hội Nghị Chuyên Đề

Security 361° – Thực Hiện Các Biện Pháp Thực Tiễn Đối Với Khả Năng Ứng Phó An Ninh Mạng

Quá trình thay đổi và phát triển nhanh chóng và việc áp dụng các công nghệ mới như web, dịch vụ đám mây, mạng xã hội, di động và Internet Vạn Vật (IoT) đang làm cho các doanh nghiệp gặp rủi ro ngày càng cao.

Các doanh nghiệp, cá nhân và thiết bị đang sử dụng các công nghệ này, và họ thúc đẩy việc tạo lập, tập hợp và hợp tác về dữ liệu ở tốc độ số mũ. Dữ liệu này là huyết quản của mọi hoạt động trên Internet, intranet và extranet, và giữa các cá nhân, hệ thống và thiết bị độc lập. Khả năng ứng phó an ninh mạng sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ tính liên tục của các hoạt động này.

Các doanh nghiệp và chính phủ cần phải xem xét lại các biện pháp bảo vệ hiệu hữu chống lại nguy cơ mạng mà không làm ảnh hưởng đến các dịch vụ và cải tiến kinh doanh. Các cá nhân cũng cần phải cân nhắc về việc họ có thể có được sự an ninh tốt hơn về bảo mật dữ liệu và quản lý danh tính bằng cách nào.

Trong lần hội thứ 5 này của Security 361°, Fortinet sẽ trình bày một phương án thực tiễn về xây dựng một tổ chức có khả năng ứng phó an ninh mạng trên quan điểm tổng thể. Các buổi tương tác của Fortnet, đối tác hỗ trợ, hiệp hội trong ngành và một chuyên gia phân tích sẽ nhấn mạnh những xu hướng và hiểu biết hiện nay, cũng như truyền đạt tư vấn về cách quản lý trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm, giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu nguy cơ và thực hiện thủ tục tìm hiểu và xác minh an ninh.