นักธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพในแวดวงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ในด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร การบริหารความเสี่ยง ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการวางระบบไอทีให้กับองค์กร

  • ผู้บริหาร รองประธาน และกรรมการองค์กรด้านการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและไอที
  • ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปกครอง ความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว
  • ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และความต่อเนื่องของนโยบายความปลอดภัย
  • ผู้กำกับดูแลความเสี่ยงทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฏหมาย
  • ผู้บริหารกิจการและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน